*Anvisningret

Du har tidligere været fortaler for at anvisningsretten spredes ud til private boliger. Nu er anvisningsretten revideret, men det er stadig kun til almene boliger?

Svar: Det er kun Enhedslisten der bakker op om anvisningsret til private boliger. Der burde følge forpligtelser med, også for private.

Kommunens anvisningsret går forud for de interne ventelister, og stiller de beboere, der har boet i en ejendom længe, dårligere end det kommunalt anviste.

Svar: Kommunal anvisning findes af sociale årsager. Vi skal tage os af hinanden i byen, og anvisningsretten er et af de redskaber, vi har.

*Spillehaller

Der er fem spillehaller på strækningen fra Brønshøj Torv til Bavnevangen. Det er meget utrygt pga. af den type mennesker det tiltrækker. Kan man ikke tage hensyn til det i byplanlægningen? 

Svar: Det er ikke kommunen der kan give tilladelse til spillehallerne, det er grundejeren eller ejendomsejeren. Men jeg vil tage det op på mit næste møde med politidirektøren, da det er dem der har ansvaret ift. tryghed.

*Renovering i Tingbjerg

Der er både asbest og skimmelsvamp i bygningerne i Tingbjerg. Forvaltningen har tilsynspligt, men vil kun reagere på skriftlige henvendelser. Kan der ikke gøres mere?

Svar: Det er ejendomsselskabet / boligorganisationen der skal sikre genhusning. På Boligkommissionens møder er det også blevet påpeget, at det er ejer, der skal følge op på de anmærkninger, der er afledt af kommunens tilsyn.

*350S

Det er meldt ud, at linje 350S nedlægges (når Letbanen kommer). Hvorfor? Der kommer ikke nogen metro herud, og der bliver nedlagt p-pladser i forbindelse med ændringen af Frederiksundsvej. Kunne man ikke lave en forbindelse fra Husum Torv til Nørreport a la den tidligere linje 8?

Svar: 350S er en regional (og ikke kommunal) bus og det er Regionen der betaler. Størsteparten af ruten bliver bibeholdt – det er vist kun det sidste stræk mod Ballerup, der ændres. Det er rigtigt, at der blev talt om en metro til Brønshøj, det blev fravalgt allerede i Ritt Bjerregaards tid som borgmester. At få en metrogren herud ville kræve rigtig mange penge. Jeg tror en letbane kan levere rigtigt meget af den samme service, og forhåbentligt kan vi med tiden få letbanen ført hele vejen ind gennem Nørrebro. Jeg sender gerne ideen om en ny forbindelse med til økonomiforvaltningen og får dem til at beregne, hvad det vil koste. Skriv til min mail, borgmesteren@tmf.kk.dk med ideen. 

*Information

Der er for lidt informationer i lokalaviser, kan det ikke blive bedre?

Svar: Opslag med høringer mm. er digitale (på Bliv Hørt, www.blivhoert.kk.dk ), man kan abonnere på dem.

*Busstoppesteder

Trafiksituationen herude er blevet dårlig, efter at hvert andet stoppested fra Højbanen og ud til Husum er nedlagt. Det betyder at man skal gå meget længere, og der er ikke særlig mange bus- og læskure længere, hvor der er en bænk for os der er dårligt gående. De er også for smalle og det regner ind, fordi de er for høje.

Svar: Der er i forbindelse med Frederikssundsvej projektet blevet nedlagt tre stoppesteder, og det ved Degnemosen var et af dem, der har været en udfordring med, men der er stadig mange stop på ruten. Projektet har betydet at reetablering af læskurer er blevet forsinket – men de kommer.

Stoppestedet ved Degnemosen er nedlagt, og derfor har der været underskriftsindsamling, fordi man andre steder har haft held til at retablere stoppestedet.

Svar: Nedlæggelsen af stoppesteder sker fordi, der er et ønske om at spare tid på ruterne og selvom det kun er 6-7 sekunder, betyder det noget. Der er prioriteret grøntid for busserne (fx det lysregulerede kryds ved Kobbelvej). På resten af Frederikssundsvej er busruterne GPS-styret.

Ifølge overborgmesteren koster det 450.000 at reetablere stoppestedet ved Degnemosen. Nu er der 700 meter mellem stoppestederne, mens der andre steder er - 200 meter, fx nede ved Forum, hvor der ikke er særlig langt mellem stoppene.

Svar: Stoppesteder er Overborgmesterens område, og TMF kan ikke bestemme placering. Men på Frederiksberg ligger de meget tæt

*Risvangen

Fodgængerfeltet ved Risvangen mangler afstribning på øen i midten, der er kun et skilt.

Svar: I forbindelse med det store anlægsprojekt ’Højklasset busløsning & supercykelsti’, som netop er afsluttet, er der blevet ændret på krydsningsmulighederne på Frederikssundsvej. Ved Risvangen var der tidligere et torontoanlæg (dvs. et afstribet fodgængerfelt med gult blinklys). Anlægget er blevet nedlagt. Fodgængere skal derfor fremover krydse kørebanen ved hjælp af en midterhelle. Midterhellen skaber et støttepunkt, som gør det muligt at krydse en enkelt kørebane ad gangen. Alternativt kan fodgængerne benytte de signalregulerede overgange ved Degnemose Allé eller Brønshøj Torv. Nedlæggelse af det afstribede fodgængerfelt har sammen med en række andre tiltag til formål at forbedre fremkommeligheden for linje 5A.

*Supercykelsti

Ændringen af cykelsti til supercykelsti har betydet at der er dårlige lappeløsninger og midlertidig asfaltering fra entreprenørens side, og de glemmer at skilte ordentligt. Der er biler på cykelstien.

Svar: Det er entreprenøren, der skal følge op, da kommunen som regel kun varetager 7-8 % af anlægsarbejdet. Der vil være et kontrolarbejde, og skiltningen på cykelstierne er bundet op på lovgivning. Det er altid muligt at benytte sig af Giv-et-praj (http://givetpraj.kk.dk/), hvor forvaltningen så følger op på de indmeldinger, der kommer.

*Belysning

Der er meget dårlig belysning på stien fra Vandrehjemmet til Degnemosen, og sidste år var der en taxichauffør, der blev dræbt. Vi har gjort opmærksom på det i årevis og er de seneste tre år blevet lovet, at det ville blive ordnet. 

Svar: Forvaltningen har i løbet af 2016 ført samtaler med beboere fra området ved Degnemosen og Bellahøj. Der er enighed om, at stien fra Frederikssundsvej bagom Bellahøj Nord og vejarealet Herbergvejen (ved Vandrehjemmet) ved Bellahøj syd bør gennemgås for at optimere belysningen. Der er ligeledes et ønske om, som minimum, at få belyst dele af stisystemet langs Degnemosen. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke bevilget midler til projektet. Projektet er ikke helt simpelt at gennemføre, da strækningen går igennem flere matrikler, som har forskellige ejere. Projektet er på forvaltningens prioriterede liste over projekter, der afventer finansiering, så optimeringen forventes gennemført, så snart de nødvendige midler er fundet.

*Frederikssundsvej

Trafikomlægningen på Frederikssundsvej tilgodeser de stærke, mens de svage uden andre alternativer helt overses. Der tages ikke tilstrækkeligt hensyn. Nedlæggelse af 5A gør, at der ikke er nogen lokal bus, som den bruges her i Brønshøj. Jeg har derfor en idé til borgerinddragelse. Kunne man ikke have slået det op på de busstop, der var i spil, for når det kun står i lokalavisen, er det ikke altid man får læst det.

Svar: God idé med høringer, hvor man i højere grad involvere lokalt. Det er læring til forvaltningen.

Hvad med ramper og fliser, der er ødelagt af maskiner? Det gør sig gældende hele vejen fra Novembervej. Tunnel ved Dyrvang er ikke mulig at passere.

Svar: Jeg vil gerne sikre, at der bliver fulgt op på det og at tilsynet rykker entreprenøren.

Afstribning m.m. ved Arnesvej er 10 cm fra cykelsti. Og kommer der ikke støjdæmpende asfalthele vejen?

Svar: Der er støjdæmpende asfalt dér, hvor der er lagt ny asfalt, mens der, hvor der er tale om genopretning af vejen, ikke fornys asfalt. Jeg er ikke helt klar over, hvor den støjdæmpende asfalt stopper – om det er ved Borups Allé eller Brønshøj Torv.

Hvorfor er bilparkeringspladserne, der lå tæt ved træerne, nedlagt? Der er meget skarpe hjørner og ingen ramper ind til butikkerne.

Svar: Det skyldes, at de nye træer skal have vand, så der skal være plads rundt om det. Der er i øvrigt bilparkeringspladser i området, belægningsprocenten er ikke så høj. De skarpe hjørner hænger sammen med 10-meter reglen, der gør at vejdesignet laves sådan. Ramper til butikkerne tillades, hvor fortovet er bredt, men der hvor det er smalt, er det en udfordring for fremkommeligheden.

*Degnemosen

Gadebelysningen på Degnemosen er ikke i orden. Vi har henvendt os fire gange.

Svar: Der er gang i en generel udskiftning i hele kommunen, og her skifter med ud med LED lys. Her har der været en udfordring med 1. generations lamperne, som ikke har levet op til de krav, vi stiller. Men det vil blive ordnet efterhånden som de blive skiftet. 

*Brønshøj Skole

Den er ved at blive udbygget, og nu er der gået to år. God kontakt med teknik- og miljøforvaltningen, ros til dem. Men der er mange gener af det arbejde, der foregår i weekender, meget tidligt om morgenen og i nattetimer, hvor der kommer store lastbiler og leverer materialer m.m. Der er ingen respekt i forhold til, hvornår der bliver leveret. Informationen er dårlig og mangelfuld i forhold til støj. Der er en infoside Brønshøjskole.dk, og den er ikke blevet brugt til at informere. Teknik- og miljøforvaltningen skal samarbejde med entreprenørerne.

Svar: Vi er tilsynsmyndighed på alle bygherrer – også selvom det er økonomiforvaltningen. Der er regler for, at der ikke må arbejdes før 5.30 og i weekender. Det kunne være en idé med en politianmeldelse.  Jeg vil få forvaltningen til at lave en liste over klagere (17 har klaget).

*Tinghøj

Det er besluttet i Borgerrepræsentationen, at der skal renoveres, men nu er vi efterladt med kun én vandhane og en kloak. 

Svar: Det er ikke kommunen, der bygger om, det er boligorganisationerne. Så spørgsmålet er, om de har handlet i overensstemmelse med reglerne.

*Brændeovne

Stort problem med brændeovnsrøg, der er mange gener. Der er nogle udtalelser fra skorstensfejerne i Brønshøj/Husum avis, de siger, det ikke er et problem, men det er jo deres levevej.

Svar: Vi kan nok ikke forbyde brændeovne, der er mange rapporter om problemerne, men de er ikke entydige.

*Utterslev Mose

Er der mulighed for belysning ved Utterslev Mose?

Svar: Utterslev Mose er fredet – men det er fx lykkedes at finde en løsning på Amager.

*Nørreport

Cykelstien inde ved Nørreport er pludselig meget smal, når man kommer og skal ’hoppe af’ supercykelstien.

Svar: Der er stadig noget der har behov for at blive justeret ved Nørreport, ikke mindst i forhold til cykelstierne, fordi nu kan vi se effekten af folks mønstre.

*Vandtårnet

Hvorfor skal træerne ved vandtårnet fældes, er I med på, hvad borgerne ønsker?

Svar: Der fældes træer til at få plads til spejderhytten. Der gøres overvejelser, hver gang der fældes ræer, og det følges op af, at der genplantes samme antal træer. Der er plantet flere træer, end der fældes, og de grønne arealer vokser. Du kan godt få en oversigt over antallet af træer for projektet ved vandtårnet. Jeg er inspireret af den måde man arbejder med træer og genplantning i New York City.