Effektiv kontrol med anvendelse af boliger kræver lovændring

03.04.2017
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) efterlyser lovændringer for at kunne kontrollere ulovlig korttidsudlejning af boliger.

Københavns Kommune har siden 2015 ført et skærpet tilsyn med boliger, der bliver brugt til ulovlig korttidsudlejning eller står tomme til trods for krav om bopælspligt. Det skal sikre, at de københavnske boliger bliver brugt af københavnere med behov for tag over hovedet og ikke lejes ud i korte perioder til eksempelvis turister. Kommunens kontrol er dog udfordret af en mangelfuld lovgivning på området, og derfor må kommunen i dag opgive at undersøge mange sager. Derfor efterlyser teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) nu handling fra Christiansborg.

”Boligmanglen i København er enorm. Derfor er det altafgørende, at vi som kommune har muligheden for at kontrollere, at boliger rent faktisk bliver brugt til beboelse. I dag er det alt for nemt for smarte udlejere at omgå reglerne og skumme fløden ved at leje boligerne kortvarigt ud til eksempelvis turister,” siger Morten Kabell.

Konkret efterlyser Morten Kabell, at kommunen får mulighed for at kræve lejekontrakter udleveret. Det skal gøre det nemmere at afgøre, hvem der reelt bor i en bolig, og om der er tale om kort- eller langtidsudlejning. Herudover ønsker kommunen sig muligheden for at gennemføre fysiske tilsyn med besøg på konkrete adresser, hvor der er mistanke om, at boliger udlejes på hotellignende vilkår. Endelig vil kommunen gerne have muligheden for at udstede administrative bøder, når der er dokumenteret ulovlig udlejning. I dag skal kommunen overgive sagerne til politiet og domstolene, hvilket øger sagsbehandlingstiden.

I 2018 træder nye EU-regler om håndtering af persondata i kraft. Kommunernes mulighed for at føre boligreguleringskontrol vil til den tid blive kraftigt svækket, medmindre Folketinget tilføjer en særskilt lovhjemmel i boligreguleringsloven til at samkøre personoplysninger i kontroløjemed.

Morten Kabell opfordrer samtidig Folketinget til at skabe et bedre grundlag for, at kommunen kan regulere udlejning via eksempelvis Airbnb. I dag kan kommunen kun gribe ind, hvor de får en anmeldelse om, at en konkret adresse bliver brugt til hyppig korttidsudlejning via Airbnb. Samtidig kan kommunen ikke få udleveret oplysninger fra Airbnb om, hvor ofte en bolig er udlejet, medmindre det bliver muligt at kræve lejekontrakter udleveret. Københavns Kommune har indledt drøftelser med Airbnb om at få sat et loft over, hvor mange dage om året en lejlighed kan lejes ud via hjemmesiden. Airbnb har dog meddelt, at man ønsker at området bliver reguleret ved lov.

”Turismen er en stor gevinst for København, og muligheden for at leje en lejlighed via Airbnb er populært hos mange. Jeg er meget stor tilhænger af deleøkonomien. Men erfaringer fra byer som Berlin, Barcelona og Amsterdam viser, at der er brug for at regler på området, hvis det ikke skal tage overhånd,” siger Morten Kabell.

Morten Kabell har tidligere haft held med at påvirke et flertal på Christiansborg til at ændre på loven om bopælspligt, så kommunerne fremover kan stille krav om helårsbeboelse fra dag et i nyopførte lejligheder.