Københavnerne skal sortere madaffald til genanvendelse

06.09.2016
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at kartoffelskræller, kaffegrums og madrester fremover skal sorteres og genanvendes

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede mandag eftermiddag, at alle københavnere fremover skal sortere og genanvende kartoffelskræller, kaffegrums og madrester.

Københavnerne har de senere år taget godt imod muligheden for at genanvende plastik, metal og elektronik på lige fod med glas, papir og pap. Og nu har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttet at gå skridtet videre i arbejdet med at sikre en bedre udnyttelse af de knappe ressourcer med en obligatorisk ordning med udsortering af bioaffald. Det indsamlede affald skal behandles på et biogasanlæg, mens restproduktet vil blive spredt ud på marker for at sikre at begrænsede ressourcer som eksempelvis fosfor kommer tilbage i naturens kredsløb.

”Hvis vi skal sikre fremtidige generationer mad på bordet, er det helt afgørende, at vi begynder at sortere og genanvende kartoffelskræller, kaffegrums og øvrige madrester,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Beslutningen betyder, at alle københavnere som udgangspunkt får en container til bioaffald uanset om de bor i villa eller etageejendom. Dog vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at mangel på plads til flere containere i meget små baggårde vil betyde, at 10 pct. af københavnerne bliver undtaget for ordningen.

Sortering af bioaffald skal gøres nemt og overskueligt

I en tidligere undersøgelse har 78 pct. af københavnerne tilkendegivet, at de vil sortere og genanvende det organiske affald, hvis de får muligheden for det. Erfaringer fra andre byer herhjemme og i udlandet tyder dog på, at det reelt er meget færre, der frasorterer det organiske affald, selvom de får muligheden for det. Morten Kabell vil dog sikre, at så mange københavnere som muligt gør ord til handling.

”Københavnerne er meget gode til at tage ansvar for miljøet og klimaet. Det ser vi med de mange, der tager cyklen til og fra arbejde uanset vejr og vind. Derfor tror jeg også på, at vi kan få mange københavnere til at sortere mere af deres affald, hvis vi gør det nemt og overskueligt,” siger Morten Kabell.

Alle københavnere vil derfor få udleveret en spand og særlige poser til bioaffald, og samtidig vil kommunen styrke kommunikationen om genanvendelse. København har i dag en frivillig ordning med udsortering af bioaffald, der gælder for villakvartererne. Knap en tredjedel har tilmeldt sig ordningen. Kommunen havde, baseret på tal fra Vestforbrændingen, sat som mål, at hver husstand skulle udsortere 3 kilo per uge. De første spæde tal viser, at det mål bliver nået, og at de udsorterede fraktioner har et meget rent indhold af bioaffald.

Beslutning hænger sammen med redningsplan for Amager Ressourcecenter

Beslutningen om obligatorisk sortering af bioaffald i hele byen betyder samtidig, at kommunen dropper at gå videre med planerne om et REnescience-anlæg. I stedet for skal kommunen nu finde en løsning på et biogasanlæg til at håndtere det organiske affald.

Med beslutningen sikrer politikerne samtidig, at kommunen når målet om, at 45 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018, mens affaldet til forbrænding skal reduceres med 20 pct. Dermed hænger denne beslutning også nært sammen med beslutningen om den økonomiske redningsplan for Amager Ressourcecenter, hvor de fem ejerkommuner har været nødt til at acceptere import af affald til forbrænding for at holde hånden under selskabet. Umiddelbart kan det virke omsonst, at København arbejder for øget genanvendelse, når det betyder, at man bliver nødt til at importere affald fra udlandet til ARC.

”København har hele tiden stået stejlt på, at et nyt forbrændingsanlæg ikke måtte underminere vores klimaplan og vores plan for øget genanvendelse. Derfor er der i aftalen om ARC også lagt betingelser ind herom. Blandt andet skal vi sikre, at det affald, der bliver importeret, bliver sorteret, inden det bliver brændt. Blandt andet skal vi have plastikken hevet ud til genanvendelse, da afbrænding af plastik er ødelæggende for vores klimaplan,” forklarer Morten Kabell.